Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Thu gom chất thải rắn

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp thực hiện công tác thu gom các loại chất thải rắn (rác):
  1. Rác sinh hoạt

  2. Rác y tế

Đội Vệ sinh đô thị công ty Dịch vụ công ích quận Gò Vấp có 270 lao động, thực hiện công tác thu gom, tổng vệ sinh trên địa bàn theo yêu cầu của UBND quận Gò Vấp, UBND các phường và công ty Môi trường Đô thị Thành phố.

Công tác thu gom chất thải rắn luôn được đảm bảo tốt và liên tục tăng trưởng qua các năm

Một điểm tập rác kết trước khi vận chuyển tới các nhà máy xử lý

Ngoài thế mạnh về nhân lực, Công ty đầu tư mạnh về công cụ lao động và dàn xe chuyên dụng

Hoạt động khác