Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp
Thông tin công khai Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp... Chi tiết
Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo Kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV DVCI Gò Vấp... Chi tiết
Báo cáo Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016... Chi tiết
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016... Chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2015 (Ngày đưa tin: 01-04-2016)
Báo cáo tài chính năm 2015, ý kiến Kiểm toán... Chi tiết
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2015... Chi tiết