Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp
Báo cáo tài chính năm 2015 (Ngày đưa tin: 01-04-2016)
Báo cáo tài chính năm 2015, ý kiến Kiểm toán... Chi tiết
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2015... Chi tiết
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015... Chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2014 (Ngày đưa tin: 12-03-2015)
Công khai Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014... Chi tiết
Các thông tin về hiệu quả tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ, các thông tin về quản trị, thông tin về lao động tiền lương... Chi tiết
Căn cứ Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu... Chi tiết