Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015... Chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2014 (Ngày đưa tin: 12-03-2015)
Công khai Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014... Chi tiết
Các thông tin về hiệu quả tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ, các thông tin về quản trị, thông tin về lao động tiền lương... Chi tiết
Căn cứ Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu... Chi tiết
Công khai thông tin tài chính năm 2013 (Ngày đưa tin: 29-04-2014)
Công khai thông tin tài chính năm 2013 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp về hiệu quả tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh, thông tin về quản trị, lao động, tiền lương... Chi tiết