Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 [31-07-2019]

Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019... Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) [27-02-2019]

Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo Kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018... Chi tiết

Báo cáo Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017 [11-04-2018]

Thông tin công khai Báo cáo Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017... Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) [11-04-2018]

Thông tin công khai Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp... Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 [10-08-2017]

Thông tin công khai Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp... Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán) [14-02-2017]

Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo Kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV DVCI Gò Vấp... Chi tiết

Báo cáo Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động [08-08-2016]

Báo cáo Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016... Chi tiết
Lên đầu trang