Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD 2021 [22-08-2022]

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp công khai Báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD 2021... Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 [26-07-2022]

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2022... Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) [04-05-2022]

Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) bao gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo kiểm toán độc lập, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.... Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 [29-07-2021]

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2021... Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) [02-02-2021]

Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) bao gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo kiểm toán độc lập, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.... Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 [29-07-2020]

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2020... Chi tiết

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá [19-06-2020]

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp – Bên có tài sản thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với các nội dung sau... Chi tiết
Lên đầu trang